Adatkezelési tájékoztató

Bourbon 2005 Biztosítási Alkusz Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Hatályos: 2020. július 13-tól


Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
A Bourbon 2005 Biztosítási Alkusz Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:


Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Bourbon 2005 Biztosítási Alkusz Kft.
Adószám: 13601405-1-13
Székhely: 2132 Göd, Őszapó u. 49.
Postacím: 2132 Göd, Postafiók 31.
Weboldal(ak): www.bourbon.hu www.termekbiztos.hu
Kapcsolat: info@bourbon.hu
Külföldi adattovábbítás: Nem történik

 1. Adakezelési célok
  Az Adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
  a) A Bourbon 2005 Biztosítási Alkusz Kft. a biztosításközvetítői tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek – biztosítási titoknak is minősülő – személyes adatát kizárólag a független biztosítás közvetítéssel, így különösen biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggésben, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az adatkezelés célja csak a biztosítás közvetítéshez, így különösen, a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről (Bit.) meghatározott egyéb cél lehet;
  b) Az Adatkezelő a tevékenységi körében a feladatainak ellátása érdekében jogosult a feladatainak egy részét adatfeldolgozónak kiszervezni. Az adatfeldolgozó jellemzően a biztosítási tarifálót működtető informatikai vállalkozás lehet.
  c) Marketing tevékenység a szolgáltatások bemutatására;
  d) Meglévő ügyfelek elégedettségi felmérés céljából történő megkeresése;
  e) Munkavállalók adatainak kezelése;
  f) Együttműködő partnerek adatainak kezelése;
 2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz
  Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:
  a) Biztosításközvetítői tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont. A személyes adatok címzettjei az Adatkezelővel hatályos együttműködési szerződésben álló Biztosítótársaságok valamint a tarifáló rendszereket működtető informatikai vállalkozások, mint Adatfeldolgozók;
  b) Marketing tevékenység céljából, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik;
  c) A szolgáltatással és az érintett által választott biztosítással kapcsolatos elégedettségi felmérés tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont;
  d) Munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok;
  e) Szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
  oldal 2 / 2
 3. Az adatkezelés időtartama
  a) A biztosításközvetítés dokumentumainak az Adatkezelőre vonatkozó működési szabályozás alapján a kockázatviselés kezdetét követő 8 év.
  b) Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlen okból történt adatszolgáltatás adatait a használt tarifáló programok szerverein az adatfeldolgozó 1 évig tárolja, kivéve, ha az érintett később az Adatkezelő szolgáltatásait mégis igénybe vette és ennek következtében a biztosításközvetítés körében keletkező dokumentáció megőrzésére vonatkozó a kockázatviselés kezdetét követő 8 év az adatok őrzési ideje.
  c) A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje a jogviszony megszűnését követő 5 év.
  d) Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése a jogviszony megszűnését követő 5 év.
 4. Érintetti jogok
  A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Az érintetti jogok:
  a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
  b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
  c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
  d) az adat kezelésének korlátozása;
  e) a személyes adatok, utánkövetés és direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
  f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
  g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
  h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.
 5. Adatszolgáltatás szükségessége
  Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait kizárólag a biztosításközvetítéssel összefüggő a biztosítótársaságok által elvárt, a biztosítási ajánlatok elkészítéséhez szükséges mennyiségben és mértékben kéri megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a biztosítási igények kiszolgálása nem lehetséges.
 6. A személyes adatok továbbítása
  A megadott személyes adatok az igénybe vett biztosítási szolgáltatástól függően ahhoz a biztosítóhoz kerülnek továbbításra, ahol az ügyfél a biztosítási kockázatot el kívánja helyezni. A biztosítótársaságokon kívül a Bit. 138-141.§ és 149-151.§-ban szabályozott esetekben is továbbíthat személyes adatokat az ott meghatározott szervezetek részére.
 7. Jogorvoslati tájékoztatás
  Adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
  Bíróság: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Bourbon 2005 Biztosítási Alkusz Kft. Adatkezelési tájékoztatója letölthető itt: Bourbon GDPR Tájékoztató hatályos 20200713